اشارت های یار.....

   مهرت عجیب روی دل من نشسته است

یادت چه خوب جان و تنم را گرفته است


ای یوسف زمان من ای یار فاطمه!

آقا بگو که راز دلت با که زمزمه؟


آقا رخت چقدر اشارت نموده است

آقا دلم چقدر جهالت نموده است


من غافل و ندان و پر از معصیت دلم

تو عالم و رحیم و عطوف و پر از کرم


یک لحظه گر به یاد تو ذکری بگفته ام

چندین برابرش به دعایت شکفته ام


چون یک نسیم صبح بهاری که می وزد

یا نه ،شبیه رود زلالی که می خزد،


لطفت به سوی خلق شود راهی و روان

پس مثل یک کویر ،همه مردم جهان


روشن شوند و تازه شوند از عنایتت

باران از آسمان برسد با اشارتت


همچون مسیح ،زنده کنی جان مرده را

همچون بهار ، تازه کنی روح خفته را


گویی که دست صاف و سپیدی از آسمان

رحمت،سبد سبد بفشاند بر این جهانای ماه خلقت و همه هستی این جهان

آیاچنان شوم که  ببینم ز تو نشان؟


قلبم بدون یاد رخ تو تپیده است

یاد پریدن از دل من پر کشیده است


قلبم به بند نفس شده زخمی و اسیر

جانم به غرق رفته و پایم به میخ و گیر


آقا بیا و دست فرو رفته ام بگیر!

یعنی غلام مجرم خود در بغل بگیر!